Областна дирекция земеделие шумен адрес

21.09.2019
Автор: Ясер

Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?

Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги? Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?

Представена ли е на Интернет страницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция? Секция Достъп до информация. Закони Постановления Наредби Правилници Проекти на нормативни актове. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки?

Къде са публикувани? Къде намерихте секцията "Достъп до информация". Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация.

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи.

Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията. Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация".

Държавен фонд "Земеделие"

Новини Предстоящо Интервюта. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие? Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията? Образецът служи единствено като помощно средство за гражданите, целта му е да насочи и подпомогне търсещите информация.

  • Актуални ли са данните? Шумен
  • Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?

В секция ПДИ. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация? Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта. Закони Постановления Наредби Правилници Проекти на нормативни актове?

Министерство на земеделието, храните и горите

Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация? Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?

Последна актуализация:

Шуменпостановления. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията. Доклади Програми Бюлетини Други. Има ли списък на нормативните актове: правилници, б. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки?

Министерство на земеделието, храните и горите

Обособена ли е секция "Достъп до информация"? Последна актуализация: Има ли данни на Интернет страницата за датата на поканите до определени лица?

  • Средно годишно рентно плащане.
  • Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация?
  • Благодаря Ви за изпратеното решение.
  • AIP in English.

Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси чл. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията. Каква информация е публикувана. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор. Каква информация е публикувана. Европейско законодателство Национално законодателство Бюлетин. Публикувана ли е областна дирекция земеделие шумен адрес за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация.

Рейтинг Резултати по индикатори Резултати по институции Карта на прозрачността Отговори на заявленията Предоставени данни Статистика Сравнителен рейтинг Свързани въпроси, областна дирекция земеделие шумен адрес.

Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури по обществени поръчки? Благодаря Ви за изпратеното решение.

Индикативен график за извършване на теренни проверки на физически блокове на територията на област Шумен през година. Има ли в Интернет страницата публикувани обявления за обществени поръчки.

Сигнали за корупция 20 Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите.

 Също така разберете...