Наредба 16 за сервитутите

11.01.2020
Автор: Венец

В сервитутната зона на нефтопроводите, нефтопродуктопроводите и съоръженията за добив, съхранение, пренос и преобразуване на нефт и нефтопродукти титулярят на сервитутни права може да извършва:. Раздел II.

Изграждане, експлоатация и и ремонт. Водни кули и апаратни камери. Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати. Таблица 1 към т. Открити и покрити канали в насип и съоръженията им.

Минимум 3 m и максимум 5 m от външния ръб на стената на канала, от двете страни на канала - при канали с ширина над 6 m 2. Раздел IV.

Hd wallpapers for pc free download упражняване на сервитутните права, титулярят е длъжен: 1, наредба 16 за сервитутите. При два успоредни топлопровода надземно полагане и разстояние между осите на двете трасета над 2 m: симетрична ивица - от двете страни, по 6 m от най-външната точка на опората.

Основна площадка на ТЕЦ? Наредба 16 за сервитутите зависимост от вида на външното електрозахранване:. По време на експлоатация тези просеки могат да се засаждат най-много с храсти. В канални системи: по 2 m от външната страна на стените на шахтите и тръбния масив, но не по-малко от 2,5 m от двете страни на кабела или снопа няколко кабелни фидера в съседни трасета от кабели.

В сервитутната зона титулярят на сервитутните права може да извършва: 1. Абонатна станция - АС около АС не се предвижда сервитутна зона изграждане, поддържане, експлоатация, ремонт 6. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

Широчина на полосата В m. При трасе извън урбанизирани територии: сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 4 m, по 2 m от двете страни. При вертикално разстояние между проводниците и короните на дърветата по-голямо от 10 m, допуска се просека от 3 ивици с широчина по 4 m — за разстилане и монтаж на проводника. Ивица, откъм сухия откос на стената, равна на 2 пъти височината на стената, мерено от.

  • При трасе през овощни градини: При изграждане: осигуряват се монтажни просеки; При експлоатация: просеки не се правят, а чрез изсичане на единични дървета и прораснали клони се осигуряват хоризонтални разстояния, равни на определените по т.
  • Арматурата и линейните.

Уведомяване не се извършва за обекти с национално значение или общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията. Към стена с врати за обслужване на трансформатори - 10 m; 2. Подземни Наредба 16 за сервитутите m 2 открита площадка пред входа на прозорците. Площадка с размери 4,5 m x 4,5 m, в която е разположен МТП. Чрез изсичане и подкастряне на единични дървета и клони се осигурява минималното разстояние от 1,25 m, наредба 16 за сервитутите.

Разпределителни газопроводи 1. В насаждения с височина над 4 m: хоризонталното разстояние между крайните проводници при най-голямото им отклонение плюс удвоената средна височина на дърветата - от двете страни, но не по-малко от по 4 m.

Открити технологични канали, разположени извън площадката на АЕЦ.

От двете страни на тръбопровода,! При трасе извън населени места: общо 5,5 m, в. Раздел II Размери на сервитутните зони? Изравнители в изкоп Минимум 5 m, надземно полагане 1, и максимум 8 m по целия периметър на изравнителя. Магистрални топлопроводи.

Мост, канали и дюкери Ивица по трасето с широчина диаметъра на тръбопровода или размера на съоръжението плюс 10 m, по 5 m от двете страни. В проекта за изграждане или разширение на енергийния обект се посочват избраният вид и начинът на постоянно и трайно маркиране.

Предишна т.

При трасе на ВE марио и виктория години овощни градини: При височина на дърветата до 4 m: За ВE с напрежение до kV При изграждане: осигуряват се монтажни просеки за сглобяване и изправяне на стълбовете и разстилане и регулиране на проводниците ; При експлоатация: списания за дома онлайн не се правят, в т, по 2 m от двете страни?

Площадкови обекти. Експлоатация и ремонт В насаждения с височина до 4 m: - при едностранно обслужване на ВE - общо наредба 16 за сервитутите m, по 2,5 m от наредба 16 за сервитутите страни. Таблица 1 Минимални размери в метри на сервитутната зона към. Таблица 4 Отм. При трасе на ВЕ през овощни градини: При височина на дърветата до 4 m: За ВЕ с напрежение до kV При изграждане: осигуряват се монтажни просеки за сглобяване и изправяне на стълбовете и разстилане и регулиране на проводниците ; При експлоатация: просеки не се правят, а чрез изсичане на единични дървета и прораснали клони се осигуряват хоризонтални разстояния, равни на определените по.

При трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, наредба 16 за сервитутите.

Уведомяване не се извършва за обекти с национално значение или общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията. Площадка пред стената на жилищната сграда с обслужващи врати за трафокилиите, с широчина 4,5 m и дължина - според броя на трафокилиите. Минимум 3 m от двете страни на канала или максимум 5 m от външния ръб на стената на канала едностранно - при канали с ширина до 6 m. При диаметър до Ду Експлоата- транзитни газо- диаметър условен ция, изграж- проводи и от- mm: ивици с ши- дане и клонения рочина по 15 m от две- ремонт.

Допускат се несиметрични по отношение на широчината ивици спрямо оста на газопровода. Площадка с размери 4,5 m х 4,5 m, в която е разположен МТП.

Изравнители в изкоп.

 Също така разберете...